Quyết định về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Bộ Công Thương ban hành Quyết định về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ.

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 105/QĐ-BCT về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Nganh cong thuong

Ảnh minh họa

Theo đó, Quyết định nhằm mục tiêu: Triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung phân công cho ngành Công Thương tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thương quán triệt, bám sát những nhiệm vụ, giải pháp được giao, chủ động và tích cực triển khai thực hiện với nỗ lực cao nhất để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao cho ngành Công Thương năm 2024.

Về công tác thực hiện Bộ Công Thương giao, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/1/2024.

Xem chi tiết Quyết định tại đây!

Thanh Bình

Lượt xem: 10
Nguồn:https://congthuong.vn/quyet-dinh-ve-chuong-trinh-hanh-dong-cua-nganh-cong-thuong-thuc-hien-nghi-quyet-cua-chinh-phu-301307.html Sao chép liên kết